• Pzt – Cmt: 8:00 – 18:00
 • +90 532 662 20 65
 • +90 252 513 57 58
 • Yapı Aplikasyon Projesi Ve Fenni Mesuliyet İşlemleri

  Yapı Aplikasyon Projesi

  • Yapı aplikasyon projesi; Parsele ait kadastral aplikasyon krokisine dayanılarak, vaziyet planına ve bağımsız bölüm planlarına göre yapının araziye ve katlara aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ve imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre yapı, bağımsız bölümleri, eklenti, müştemilat, teknik altyapı ve parsel köşe nokta koordinatlarının ve yer kontrol noktaları ile röper alınacak noktaların elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının BÖHHBÜY standartlarında üretilerek gösterildiği projeyi ifade eder.

  Fenni Mesuliyet İşlemleri

  • Fenni mesuliyet : Yapının yürürlükteki kanun, ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projeleri mimari projeye, yapı aplikasyon projesine, imar planına ve vaziyet planına uygun olarak yapılıp yapılmadığının yapı sahibi veya vekili ile; yapı denetim kanunu kapsamında kalan yapılarda ise yapı denetim şirketi ile yapılan sözleşme uyarınca yapılan kontrollük hizmetleridir.