• Pzt – Cmt: 8:00 – 18:00
 • +90 532 662 20 65
 • +90 252 513 57 58
 • İhtiyacınız olan mülkiyet bilgilerini nasıl sunabildiğimizi öğrenmek için bize ulaşın..

  Sayısal Harita Üretimi

  Altıkulaç Harita Mühendislik

  • Kamulaştırma Haritaları
  • İrtifak Hakkı Haritaları
  • Güzergâh Haritaları (Karayolu, İçme suyu, Kanal Vb.)
  • Sınırlandırma Haritaları
  • Halihazır Haritala
  • İşletme Sahalarının Üretim Haritaları

  Plankote – Kübaj İşlemleri

  Altıkulaç Harita Mühendislik

  • Plankote: Ada veya parselin; ruhsata esas projelerin düzenlenmesinde, yapılara tabii zemine göre kot verilmesinde temel altlık olacak, tabii zemininin topoğrafyasını ve köşe noktalarının siyah kotlarını, oluşmuş kaldırım ve yol varsa kırmızı kotlarını, pis su kanalı bağlantısının hangi nokta ve kotlarda olabileceğini gösteren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği esaslarına uygun olarak düzenlenen harita ve planıdır.

  Aplikasyon – Konum Belirleme

  Altıkulaç Harita Mühendislik

  • Aplikasyon: “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

  ALTIKULAÇ HARİTA
  MÜHENDİSLİK

  iletişim

  Yapı Aplikasyon Projesi Ve Fenni Mesuliyet İşlemleri

  • Yapı aplikasyon projesi;

  Parsele ait kadastral aplikasyon krokisine dayanılarak, vaziyet planına ve bağımsız bölüm planlarına göre yapının araziye ve katlara aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ve imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre yapı, bağımsız bölümleri, eklenti, müştemilat, teknik altyapı ve parsel köşe nokta koordinatlarının ve yer kontrol noktaları ile röper alınacak noktaların elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının BÖHHBÜY standartlarında üretilerek gösterildiği projeyi ifade eder.

  • Fenni mesuliyet :

  Yapının yürürlükteki kanun, ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projeleri mimari projeye, yapı aplikasyon projesine, imar planına ve vaziyet planına uygun olarak yapılıp yapılmadığının yapı sahibi veya vekili ile; yapı denetim kanunu kapsamında kalan yapılarda ise yapı denetim şirketi ile yapılan sözleşme uyarınca yapılan kontrollük hizmetleridir.

  İfraz – Terk – Birleştirme Ve İhdas İşlemleri

  • Ayırma (ifraz)-Terk: ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu’nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

  İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:
  1. Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
  2. Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.
  • Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır
  • Tevhid (Birleştirme): Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.
  • Yoldan ihdas: imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

  İmar Planı Uygulamaları

  1/1000 uygulama imar planı onaylı halihazır haritalar üzerinde varsa kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, düzenini, yoğunluğunu ve uygulama etaplarını, esaslarını ve diğer tüm bilgileri detayları ile gösteren planın Kadastral mülkiyetler ve imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesidir.

  Sayısal Harita Üretimi

  • Kamulaştırma Haritaları
  • İrtifak Hakkı Haritaları
  • Güzergâh Haritaları (Karayolu, İçme suyu, Kanal Vb.)
  • Sınırlandırma Haritaları
  • Halihazır Haritala
  • İşletme Sahalarının Üretim Haritaları

  Plankote – Kübaj İşlemleri

  • Plankote: Ada veya parselin; ruhsata esas projelerin düzenlenmesinde, yapılara tabii zemine göre kot verilmesinde temel altlık olacak, tabii zemininin topoğrafyasını ve köşe noktalarının siyah kotlarını, oluşmuş kaldırım ve yol varsa kırmızı kotlarını, pis su kanalı bağlantısının hangi nokta ve kotlarda olabileceğini gösteren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği esaslarına uygun olarak düzenlenen harita ve planıdır.

  • Kübaj: Ölçüm cihazları ve bilgisayar yazılımları yardımıyla sıkışma, kabarma, depo işlemleri baz alınarak yapılan toprak hacmi hesabıdır.

  Aplikasyon – Konum Belirleme

  • Aplikasyon: “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

  • Konum belirleme: Koordinatları bilinen bir referans noktasına göre gerek uydudan kod gözlemleri yapılarak gerekse yersel gözlem yapılarak doğrudan 3 boyutlu koordinatların (Φ,λ,h veya X,Y,Z) belirlenmesi işlemidir

  Vaziyet – Bağımsız Bölüm Planı

  • Vaziyet plânı: Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim plânındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve plândır.

  • Bağımsız bölüm plânı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plân ve projesidir

  Röperli Kroki

  • Röperli kroki; Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Danışmanlık hizmetleri için bize, 0252 513 57 58, 0532 662 2065 numaralarından ulaşabilirsiniz.

  Hemen İletişime Geçebilirsiniz..

  İhtiyacınız olan mülkiyet bilgilerini nasıl sunabildiğimizi öğrenmek için bize ulaşın..

   

   

  FİKİRDEN, PLANA

  iletişim

  MÜŞTERİLERİMİZ

  buildproplus

  bize güvenen, bizimle çalışan bazı müşterilerimiz. sizde onlardan biri olun.

  Das hauptanwendungsgebiet ist die konduktometrische titration